Ochrana osobných údajov

Pre informačný systém: IS monitorovanie výkonu emisných a technických kontrol

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť:

DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Rožňava, Šafarikova 473, 048 01  Rožňava

IČO: 36187569, info@stkroznava.sk, tel. 0907/ 862 544, 0911/ 955 649

 

  1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

  • zaznamenanie transparentného výsledku emisnej a technickej kontroly v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

  • zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
  • vyhlášky 138/2018 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.
  • vyhlášky 137/2018 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

2.) Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: technici emisnej kontroly, technici technickej kontroly, prevádzkovatelia vozidiel a osoby zdržujúce sa v priestore pracoviska emisnej a technickej kontroly monitorovanom monitorovacím zariadením.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,

 

3.) Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Iný oprávnený subjekt

–       podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

–       podľa §105 ods. 4 a 5 zákona č. 106/2018 Z.z. (technické kontroly)

–       podľa §114 ods. 4 a 5 zákona č. 106/2018 Z.z. (emisné kontroly)

Zmluvný partner

(na základe zmluvy)

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

4.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

5.) Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby v monitorovacom priestore.

 

6.) Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 2 rokov od ich získania.

 

7.) Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

8.) Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@stkroznava.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

9.) Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon. U prevádzkovateľov vozidiel a osôb zdržujúcich sa v monitorovanom priestore – tieto osoby majú možnosť rozhodnúť sa, či do monitorovaného priestoru vstúpia.